OBCHODNÍ PODMÍNKY » ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

Poučení pro spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí), nebo ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží (v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu).

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Střešní nosiče DUCH Pod strašnickou vinicí 2089/31 Praha 10 I.Č. 87653966 e-mail stresninosiceduch@gmail.com formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služebnebo e-mailem). Můžete použít elektronický formulář pro odstoupení od smlouvy na www.strnosice.cz, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení spotřebitele od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený), a to po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2 a) Převzetí zboží Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Střešní nosiče DUCH Pod strašnickou vinicí 2089/31 Praha 10 PSČ 100 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální výše nákladů na přepravu je odhadována na 349,Kč.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář: Odstoupení od smlouvy
Daum objednání: img
Datum převzetí: * img
Název zboží:
Číslo objednávky: *
Číslo faktury: *
Jméno a Příjmení: *
Adresa: *
Datum odstoupení: * img
Opište text z obrázku: *
captcha